snijegPodsjećamo Vas da, sukladno Odluci o komunalnom redu objavljenoj u Službenom glasniku grada Zagreba, odgovornost za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu snose suvlasnici zgrade. Predstavnik suvlasnika Vaše zgrade dužan je na oglasnoj ploči istaknuti raspored čišćenja zgrade. Suvlasnici su odgovorni i za uklanjanje snijega sa krova. Suvlasnici mogu u godišnji program zgrade uvrstiti i predvidjeti  trošak uklanjanja snijega uz korekciju visine pričuve.

 

Službeni glasnik grada Zagreba
4/2008, 19. ožujka 2008., Odluka o komunalnom redu, članci 132, 148.
8/2009, 16. ožujka 2009. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Članak 11.

Članak 131.

Snijeg i led s javnih površina (kolnika, staze na parkovnim površinama i slično) uklanja fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.
Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.
Led se s javnih površina uklanja čim nastane.
Način, normative i druge uvjete uklanjanja snijega i leda programom utvrđuje Gradska skupština.
Fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe koje provode program uklanjanja snijega i leda dužne su, svakodnevno, obavještavati gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa o stanju javnoprometnih površina te o mjerama poduzetim za provedbu programa.

Članak 132.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.
O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Članak 148.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:
1. ne održava vanjske dijelove zgrada urednima i ispravnima (članak 4. stavak 1. Odluke);
…..
67. ne ukloni snijeg i led s pločnika uz zgrade (članak 132. stavak 2. Odluke);

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 67.,