natjecaj

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’  objavilo je  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

[accordions title=”” disabled=”false” active=”false” autoheight=”false” collapsible=”true”]
[accordion title=”Koje mjere će se podupirati… “]

Podupirat će se mjere energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup

Namjena: U okviru Poziva sredstva će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršci korisnicima za provedbu istih:

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade

GRUPA 2 – Horizontalne mjere
[/accordion]
[accordion title=”Tko su korisnici sredstava…”]

Korisnici sredstava su suvlasnici višestambenih zgrada, a prijave u njihovo ime podnosi upravitelj zgrade ili predstavnik suvlasnika.

ustedaUvjet koji višestambena zgrada mora ispuniti kako bi se prijavila je 50% uštede energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini.

Najniži iznos prihvatljivih sredstava koji prijavitelji mogu tražiti je 150.000,00 kn, a najviši 16.500.000,00 kn po jednoj višestambenoj zgradi.

Višestambena zgrada u smislu ovog Poziva je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, i koja čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu se pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija.

Projektna dokumentacija sufinancira se u iznosu od 85%, a uključuje izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i poslije energetske obnove zgrade i glavni projekt.

Provedba energetske obnove na zgradi, stručni nadzor građenja i projektantski nadzor sufinanciraju se u iznosu od 60% prihvatljivih troškova za područje cijele Hrvatske

[/accordion]
[accordion title=”Kako će se dodjeljivati bespovratna sredstva…”]

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

  • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.1
  • za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.2

[/accordion]
[accordion title=”Tko su prihvatljivi prijavitelji…”]

Prihvatljivi prijavitelji i partneri  u sklopu ovog Poziva su:

GRUPA 1

  • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade) ili
  • upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade

GRUPA 2

  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Sektor za energetsku učinkovitost[/accordion]

[accordion title=”Što se i u kom postotku subvencionira…”]

Prihvatljive aktivnosti

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade Grupa aktivnosti uključuje:

Aktivnost Stopa Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 30.000,00 kuna
Glavni projekt energetske obnove (elaborati, ako je primjenjivo) 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 200.000,00 kuna
Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere 60% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 600 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 12.600.000,00 kuna
Stručni nadzor građenja/ Projektantski nadzor/ Koordinator zaštite na radu 60% maksimalni iznos bespovratnih sredstava ne smije iznositi više od 5% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno 150.000,00 kuna
Upravljanje projektom i administracija 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 170 kuna po satu (bruto iznos), a maksimalno 7.650,00 kuna

GRUPA 2 – Horizontalne mjere Grupa aktivnosti uključuje:

  • podršku korisnicima,
  • vidljivost projekata i promidžbu PDP-a energetske obnove višestambenih zgrada
  • izradu revizorskog izvješća

[/accordion]

[accordion title=”Što treba sadržavati projektni prijedlog…”]

Projektni prijedlog treba sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:

Dokument Obavezno Referenca
1. Prijavni obrazac (A dio) da Obrazac 1.
2. Prijavni obrazac (B dio) da Obrazac 2.
3. Izjava prijavitelja da Obrazac 3.a
4. Ažurirani popis suvlasnika zgrade da Obrazac 4.
5. Izjava ovlaštenog projektanta da Obrazac 5.
glavnog projekta energetske
obnove
6. Izjava o primljenim potporama da Obrazac 6.
7. Izjava FZOEU o spremnosti da Obrazac 7.
projektnog prijedloga
8. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra da u preslici
9. Međuvlasnički ugovor da u preslici
10. Ugovor o upravljanju zgradom da u preslici
1 1. Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika ako je primjenjivo u izvorniku
12. Odluka/e o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade da u izvorniku
1 3. Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta da u preslici
14. Dokaz da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća da u preslici, vidi POJMOVNIK
15. Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine da u digitalnom obliku na CD-u/DVD-u/USB-u u .pdf formatu (skenirano s potpisanom i ovjerenom naslovnicom)
16. Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. da u digitalnom obliku na CD-u/DVD-u/USB-u, u .pdf formatu (nacrti, proračun, skenirana potpisana i ovjerena naslovnica) i .xls formatu (troškovnik)
17. Fotodokumentacija dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova da u   digitalnom  obliku   na  CD-u/DVD-u/USB-u
18. Akt za građenje ako je primjenjivo u preslici, vidi POJMOVNIK
19. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja ako je primjenjivo u preslici, vidi POJMOVNIK
20. Uvjerenje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja ne vodi kazneni postupak da u izvorniku, ne starije od 30 dana prije predaje    projektnog   prijedloga,   vidi POJMOVNIK

[/accordion]

[accordion title=”Želite li saznati više..PITANJA I ODGOVORI “]

http://www.mgipu.hr/doc/EnergetskaUcinkovitost/Projekt_4c2.2/EOVZ_4c2.2.Pitanja-odgovori.pdf

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297

[/accordion]
[/accordions]