fondnatjecajU Narodnim novinama broj 4/2015 od 14. siječnja 2015. godine, te na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), objavljen je natječaj Fonda za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada.Također objavljena su tri  javna poziva za sufinanciranje .

[accordions title=”” disabled=”false” active=”0″ autoheight=”false” collapsible=”false”]
[accordion title=”OPĆENITO O NATJEČAJU I POZIVIMA  ZA SUFINANCIRANJE”]natjecajPrijave na sve javne pozive i natječaj podnose se putem  upravitelja zgrade, a sam iznos sufinanciranja varira od 40-80% ukupno prihvatljivih ulaganja, ovisno o području na kojem će se ulaganje izvršiti. Javni pozivi su otvoreni do iskorištenja sredstava namijenjenih za provedbu određenih mjera odnosno najkasnije do 31.12.2015. godine dok je javni natječaj otvoren do 13.03.2015. godine.[/accordion]

[accordion title=”Natječaj za sufinanciranje energetske obnove zgrade”]JAVNI NATJEČAJ(ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

.natjecaj2

Prilog 1 – Tehnički uvjeti
Prilog 2 – Prijavni obrazac
Prilog 3 – Izjava upravitelja o poslovima upravljanja
Izjava Upravitelja o PDV-u
Izjava upravitelja o osiguranju vlastitih sredstava

.
Fond će po ovom Javnom natječaju dodjeljivati sredstva donacija u iznosu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 1.400.000,00 kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni natječaj i ugovoru sklopljenim s Fondom.

Ponuda na ovaj Javni natječaj mora sadržavati obveznu dokumentaciju uvezanu na način da čini cjelinu, koja se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i to složeno navedenim redoslijedom:

 1. Prijavni obrazac (koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda; www.fzoeu.hr)
  popunjen u cijelosti, potpisan i ovjeren od strane upravitelja I predstavnika suvlasnika,
  u tiskanom i digitalnom obliku u Excel formatu na CD-u /DVD-u (Prilog 2),
 2. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je upravitelj registriran za
  poslove upravljanja zgradama, ukoliko se radi o upravitelju zgrade kao trgovačkom
  društvu ili  obrtu,  odnosno  ugovor o  upravljanju zgradom,  ukoliko se  radi  o
  upravitelju zgrade kao fizičkoj osobi,
 3. Terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava Fonda,
 4. Fotodokumentacija dijelova  zgrade  i  tehničkih  sustava  za   koje je  predviđena
  energetska obnova i izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat zgrade
  ukoliko postoje (u digitalnom obliku na CD-u / DVD-u),
 5. Glavni projekt rekonstrukcije višestambene zgrade, koji mora biti izrađen sukladno
  Zakonu o gradnji  („Narodne  novine”  broj  153/13),  a  koji  se  odnosi  na  mjere
  energetske učinkovitosti koje se provode te sadrži:
 • pripadajuće snimke postojećeg stanja,
 • tehničke opise s projektiranim mjerama energetske učinkovitosti  (projekt
  novog stanja),
 • proračune uštecle  energije  za   postojeće   i   projektirano   stanje  s jasno
  iskazanim Tehničkim uvjetima Fonda i uštedom Qhnd, uštedom energije
  (električne i toplinske) i smanjenjem CO2
 • troškovnik opreme i radova s naznačenim jediničnim cijenama i cijenu usluge
  stručnog nadzora.

Projekt se dostavlja u digitalnom obliku, s ovjerenom prvom stranicom uz troškovnike u .xls formatu na CD-u /DVD-u.

 1. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja ukoliko su isti potrebni ili potpisana i
  ovjerena izjava
  ovlaštenog projektanta da isti nisu potrebni,
 2. Akt kojim se odobrava građenje ili izjava nadležnog tijela (za prostomo uređenje i
  gradnju), odnosno  potpisana  i  ovjerena  izjava  ovlaštenog  projektanta  da  za
  izvođenje radova u skladu s glavnim projektom isti nije potreban prema Pravilniku o
  jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine” broj 79/14),
 3. Rješenje kojim se utvrđuje svojstvo zgrade  kao  nepokretnoga  kulturnog dobra
  temeljem važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ukoliko je zgrada pod
  zaštitom  ili potpisana i ovjerena izjava ovlaštenog projektanta da zgrada nije
  kulturno dobro,
 4. Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana od datuma objave ovog Javnog
  natječaja, odnosno jedan  etažni  poduložak  ako je zgrada  etažirana  (ako  nije
  proveden upis vlasništva potrebno je dostaviti izvadak iz Knjige položenih ugovora),
 5. Dokaz da je zgrada postojeća u stnislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno
  posebnom zakonu s njom izjednačena,
 6. BON2/SOL2 računa višestambene zgrade (original), ne stariji od datuma objave ovog
  Javnog natječaja,
 7. Potpisana i  ovjerena  izjava  upravitelja zgrade  pod  materijalnom  i  kaznenom
  odgovomošću, koja se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr)
  (Prilog 3), ovjerena kod javnog bilježnika, da sukladno sklopljenom    ugovoru o
  upravljanju zgradom, te na temelju odluke suvlasnika zgrade (potrebnih suglasnosti
  suvlasnika u skladu sa člankom 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti) ima nalog u
  ime i za ra
  čun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi
  predmet ovog Javnog natječaja,
 8. Potpisana i ovjerena izjava upravitelja zgrade i supotpisana od strane predstavnika
  suvlasnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o osiguranju vlastitih
  sredstava (koja ne uključuju sredstva Fonda) za provedbu energetske obnove
  višestambene zgrade (ukoliko se sredstva osiguravaju iz zajedničke pričuve potrebno
  je navesti odgovarajuću stavku u programu rada zgrade, ukoliko se sredstva
  osiguravaju putem ugovora o kreditu potrebno je priložiti ponudbeni otplatni plan
  kredita ili jasno naznačiti drugi način osiguranja sredstava).
 9. Potpisana i  ovjerena  izjava  upravitelja zgrade  pod  materijalnom  i  kaznenom
  odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima kao pretporez u obračunskom
 10. Popis suvlasnika u zgradi s izraženim bruto / neto površinama za sve stambene
  jedinice u zgradi.

Sredstva Fonda isplaćivat će se jednokratno po završetku radova i dostavljenoj sljedećoj dokumentaciji:

 • Ugovor s izvođačem radova za radove prema troškovniku iz glavnog projekta
  rekonstrukcije višestambene zgrade, čiji je sadržaj sukladan odredbama članka 30.
  Zakona o energetskoj učinkovitosti,
 • Ugovor s za uslugu stručnog nadzora za energetsku obnovu višestambene zgrade,
 • svi računi/situaciie za izvedene usluge i radove,

«    pozitivno završno izvješće stručnog nadzora o izvedenim radovima,

 • druga dokumentacija na zahtjev Fonda..

Fond pridržava pravo, za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Fonda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani ponuditelj a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sktapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Fond ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama
[/accordion]
[accordion title=”Sufinanciranje projektne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti”]JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

.natjecaj3

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, a najviše do iznosa od 35.000,00 kuna po svakoj višestambenoj zgradi, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Obvezna dokumentacija

Zahtjev na ovaj Javni poziv mora sadržavati obveznu dokumentaciju koja se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i to:

 1. Prijavni obrazac (koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda; www.fzoeu.hr),
  popunjen u cijelosti, potpisan i ovjeren od strane upravitelja zgrade i predstavnika
  suvlasnika, i u digitalnom obliku u Excel formatu na CD/DVD-u (Prilog 2),
 2. Izvadak iz registra za upravitelja zgrade, ukoliko se radi o upravitelju zgrade kao
  trgovačkom društvu ili obrtu, odnosno ugovor o upravljanju zgradom, ukoliko se radi o
  upravitelju zgrade kao fizičkoj osobi,
 3. Ugovor s  ovlaštenim   projektantom   za   izradu   Glavnog   projekta  rekonstrukcije
  višestambene zgrade, a koji sadrži:

 

 • popis mapa Glavnog projekta s iskazanim cijenama po mapama,
 • ukupnu cijenu izrade projektne dokumentacije,
 • iskazanu cijenu izrade projektne dokumentacije po bruto m višestambene zgrade (s
  uključenim PDV-om).

Cijene izrade projektne dokumentacije moraju biti u skladu s preporukama strukovnih komora te Fond zadržava pravo kontrole istih,

 1. Fotodokumentacija pročelja, dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena
  energetska obnova i izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat zgrade
  ukoliko postoje (u digitalnom obliku na CD-u / DVD-u),
 2. Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva na
  Javni poziv, odnosno jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana (ako nije
  proveden upis vlasništva potrebno je dostaviti izvadak iz Knjige položenih ugovora),
 3. Dokaz da je zgrada postojeća smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno
  posebnom zakonu s njom izjednačena,
 4. BON2/SOL2 računa višestambene zgrade (original), ne stariji od 30 dana od datuma
  podnošenja zahtjeva na Javni poziv,
 5. Potpisana i  ovjerena  izjava  upravitelja zgrade  pod  materijalnom  i  kaznenom
  odgovornošću,  koja se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr)
  (Prilog  3),  ovjerena kod javnog  bilježnika,  da sukladno sklopljenom  ugovoru  o
  upravljanju zgradom, te na temelju odluke suvlasnika zgrade (potrebnih suglasnosti
  suvlasnika)   ima   nalog   u   ime   i  za   račun   suvlasnika   poduzimati   poslove
  upravljanja na koje se odnosi predmet ovog Javnog poziva,
 6. Ukoliko je iznos usluge projektiranja veći od 35.000,00 kn, potrebno je priložiti izjavu
  upravitelja zgrade  pod   materijalnom   i  kaznenom  odgovornošću  o  osiguranju
  sredstava  za  sufinanciranje   izrade   projektne  dokumentacije   iz  sredstava
  zajedničke pričuve s naznakom odgovarajuće stavke u programu rada zgrade,
  potpisanu   i   ovjerenu   od  strane   upravitelja  zgrade   i   supotpisanu   od   strane
  predstavnika suvlasnika,
 7. Potpisana i ovjerena izjava upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom
  odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima kao pretporez u obračunskom
  razdoblju,

Fond će temeljem obostrano potpisanog ugovora korisniku isplatiti sredstva na IBAN naznačen u prijavnom obrascu, u roku 30 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije za isplatu, koja uključuje:

 1. Projektnu dokumentaciju u elektroničkom obliku, a koja sadrži sve mjere povećanja
  energetske učinkovitosti iz prijavnog obrasca (U .pdf formatu na CD/DVD mediju ili
  drugom prijenosnom   podatkovnom   mediju,   sa  skenom   prve  stranice  ovjerene
  potpisom i pečatom od strane ovlaštenog projektanta),
 2. Potrebna odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja ukoliko postoje iii potpisana
  i ovjerena izjava ovlaštenog projektanta da ii su za izvođenje radova u skladu s
  giavnim projektom isti potrebni,
 3. Potpisana i ovjerena izjava ovlaštenog projektanta da za izvođenje radova u skladu s
  glavnim projektom je/nije potrebno ishođenje akta kojim se odobrava građenje,
 4. Račun za izradu projektne dokumentacije. Ukoliko se dostavlja preslika računa, isti
  mora biti ovjeren i potpisan od strane Korisnika uz navođenje sljedeće izjave na prvoj
  stranici računa: “Preslika je istovjetna originalu koji se nalazi u poslovnim knjigama
  Korisnika (navesti naziv upravitelja i adresu zgrade)”,
 5. Ispunjen obrazac Zahtjeva za isplatu s projektom predviđenim mjerama povećanja
  EnU u višestambenim zgradama ovjeren od ovlaštenog projektanta, predstavnika
  suvlasnika i upravitelja (Priiog 4),

Isplata sredstava vrši se jednokratno po realizaciji projekta te dostavi navedene dokumentacije koja mora biti vjerodostojna i međusobno usklađena. Korisnik je dužan u roku od 30 dana od uplate sredstava Fonda dostaviti dokaz o isplaćenim sredstvima Korisnika ugovorenom projektantu za izvršenu uslugu projektiranja (u ukupnom iznosu računa).
[/accordion]
[accordion title=”Sufinanciranje uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije “]JAVNI POZIV (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama

natjecaj4

 

Da bi ostvarili pravo na sredstva Fonda za sufinanciranje ugradnje uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije, najmanje 80% svih vlasnika samostalnih uporabnih cjelina u višestambenoj zgradi mora pristati na ugradnju uređaja sukladno točki 8. članku 4. Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

Za slučaj da opskrbljivač toplinske energije uvjetuje i veći postotak samostalnih uporabnih cjelina za ugradnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije, suvlasnici su dužni ispuniti uvjet.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u iznosu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti.

Obvezna dokumentacija

 1. Prijavni obrazac, koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr),
  popunjen u cijeiosti, potpisan i ovjeren od strane upravitelja zgrade i predstavnika
  suvlasnika, i u digitalnom obliku u Excel formatu na CD/DVD-u,
 2. Izvadak z registra za upravitelja zgrade, ukoliko se radi o upravitelju zgrade kao
  trgovačkom društvu ili obrtu, odnosno ugovor o upravljanju zgradom, ukoliko se
  radi o upravitelju zgrade kao fizičkoj osobi,
 3. Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva
  na Javni poziv, odnosno jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana (ako nije
  proveden upis  vlasništva  potrebno je  dostaviti  izvadak  iz  Knjige  položenih
  ugovora),
 4. Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji
  odnosno sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena,
 5. BON2/SOL2 računa višestambene zgrade (originai), ne stariji od 30 dana od
  datuma podnošenja zahtjeva na Javni poziv,
 6. Potpisana i ovjerena Izjava upraviteija zgrade pod materijainom i kaznenom
  odgovornošću da ii se PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška Fonda
  koristi ili ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju,
 7. Potpisana i ovjerena Izjava upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom
  odgovornošću, koja    se    može    preuzeti    s    internetske    stranice    Fonda
  (www.fzoeu.hr), ovjerena kod javnog biiježnika, da sukladno sklopljenom ugovoru
  o upravljanju zgradom te na temelju odluke suvlasnika zgrade ima nalog u ime iza račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet ovog Javnog poziva,
 1. Potpisana i ovjerena Izjava upravitelja zgrade pod materijainom i kaznenom
  odgovornošću o osiguranju sredstava za provedbu ugradnje uređaja za
  mjerenje potro
  šnje toplinske energije iz sredstava zajedničke prič
  uve s
  naznakom odgovarajuće stavke u programu rada zgrade ili iz drugih izvora,
  potpisana i ovjerena od strane upravitelja zgrade i supotpisana od strane
  predstavnika stanara,
 2. Popis suvlasnika u zgradi s izraženim bruto/neto površinama za sve stambene
  jedinice u zgradi,
 3. Potpisnu listu suvlasnika višestambene zgrade koji namjeravaju ugraditi uređaje
  za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije (minimalno 80% samostalnih
  uporabnih cjelina),
 4. Suglasnost opskrbljivača   toplinske   energije   za   ugradnju   uređaja   za
  individuaino mjerenje potrošnje toplinske energije (ovjerenu pečatom i potpisom
  odgovorne osobe opskrbljivača toplinske energije),
 5. Ugovor s ovlaštenim izvođačem  ugradnje  uređaja za  individualno  mjerenje
  potrošnje toplinske  energije  s  detaljnom  specifikacijom  troškova  materijala,
  uređaja i pripadajuče opreme s iskazanim koNčinama i jediničnim cijenama,
  troškova radova i osta!ih troškova te rokom provedbe.  U ugovoru mora biti
  razvidno naveden broj radijatora u slučaju ugradnje razdjelnika, odnosno broj
  stambenih jedinica u slučaju ugradnje kalorimetara.

Isplata sredstava vrši se jednokatno po provedbi projekta te dostavi navedene dokumentacije. Korisnik je dužan u roku od 30 dana od uplate sredstava Fonda dostaviti dokaz o isplaćenim sredstvima Korisnika ugovorenom izvođaču za izvršenu uslugu ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije (u ukupnom iznosu računa).
[/accordion]
[accordion title=”Sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrade”]JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

natjecaj5

 

Obvezna dokumentacija

 1. Prijavni obrazac, koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr),
  popunjen u cijeiosti, potpisan i ovjeren od strane upravitelja zgrade i predstavnika
  suvlasnika, i u digitalnom obliku u Excei formatu na CD/DVD-u,
 2. Izvadak iz registra za upravitelja zgrade, ukoliko se radi o upravitelju zgrade kao
  trgovačkom društvu ili obrtu odnosno ugovor o upravljanju zgradom, ukoliko se radi o
  upravitelju zgrade kao fizičkoj osobi,
 3. Ugovor s ovlaštenim certifikatorom za provedbu energetskog certificiranja zgrade s
  detaljnom specifikacijom svih troškova i rokom provedbe,
 1. Zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva na
  Javni poziv, odnosno jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana (ako nije
  proveden upis vlasništva potrebno je dostaviti izvadak iz Knjige položenih ugovora),
 2. Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji odnosno
  sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena,
 3. BON2/SOL2 računa višestambene zgrade (original), ne stariji od 30 dana od datuma
  podnošenja zahtjeva na Javni poziv
 4. Potpisana i ovjerena izjava upraviteija zgrade pod materijalnom i kaznenom
  odgovornošću, koja se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www,fzoeu.hr).
  ovjerena kod javnog bilježnika, da sukladno sklopljenom ugovoru o upravljanju
  zgradom, te na temeiju odluke suvlasnika zgrade ima nalog u ime i za račun
  suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet ovog
  Javnog poziva,
 5. Izjava upravitelja zgrade pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o osiguranju
  sredstava za provedbu  energetskog  certificiranja  iz sredstava  zajedničke
  pričuve s naznakom odgovarajuće stavke u programu rada zgrade, potpisana i
  ovjerena   od   strane   upraviteija  zgrade   i   supotpisana   od   strane   predstavnika
  suvlasnika,
 6. Potpisana i   ovjerena   izjava   upravitelja  zgrade   pod   materijalnom   i   kaznenom
  odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima kao pretporez u obračunskom
 7. Popis suvlasnika u zgradi s izraženim bruto/neto površinama za sve stambene
  jedinice u zgradi.

Fond će temeljem obostrano potpisanog ugovora korisniku isplatiti sredstva na IBAN zgrade naznačen u prijavnom obrascu, u roku 30 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije za isplatu, koja uključuje:

 1. Izvješće o provedenom energetskom pregledu s naznakom preporučenih mjera,
  predviđenim povratom investicije za pojedine mjere i izračunom smanjenja emisija
  stakleničkih plinova   provedbom   mjera   i   procijenjenom   smanjenom   potrošnjom
  energije  po  mjeri  (u  .pdf formatu  na  CD/DVD  mediju  iii  drugom  prijenosnom
  podatkovnom mediju, sa skenom prve stranice ovjerene potpisom i pečatom od
  strane ovlaštenog certifikatora),
 2. Energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u pdf formatu na CD/DVD
  mediju ili  drugom  prijenosnom   podatkovnom  mediju  sa  skenom   prve  stranice
  ovjerene potpisom ocl ovlaštenog certifikatora),
 3. Fototiokumentaciju temeljem koje se dokazuje da je energetski certifikat javno
  izložen,
 4. Račun za provedbu energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata.
  Ukoliko se dostavlja preslika računa, tsti mora biti ovjeren i potpisan od strane
  Korisnika uz navođenje slijedeće izjave na preslici računa: “PresSika je istovjetna
  originalu koji se nalazi u poslovnim knjigama Korisnika”.

Isplata sredstava vrši se jednokratno po provedbi energetskog certificiranja te dostavi navedene dokumentacije. Korisnik je dužan u roku od 30 dana od uplate sredstava Fonda dostaviti dokaz o isplaćenim sredstvima Korisnika ugovorenom certifikatoru za izvršenu uslugu energetskog certificiranja zgrade (u ukupnom iznosu računa).
[/accordion]
[/accordions]