• U većini slučajeva radi se o hitnim popravcima vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacije, strojnom čišćenju kanala, instalacijama centralnog grijanja i elektroinstalacijama. Ovi radovi po svojoj naravi zahtijevaju hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na stanovima.
  • Temeljem zahtjeva suvlasnika ili predstavnika suvlasnika koje primamo telefonskim putem ili osobnim prijavama. ove kvarove treba hitno otkloniti, jer neotklanjanjem istih nastaje šteta na zajedničkim dijelovima zgrade.
  • Osim hitnosti intervencije na otklanjanju kvara u pravilu se radi o nedostacima koji su u podu ili zidu, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti mogući zahvat. Ako se radi o instalacijama centralnog grijanja (ventili), intervencija mora biti žurna, jer se radi o velikim pritiscima vrele vode u mreži.
 
  • Kod elektroinstalacija intervencije su hitne radi sprečavanja eventualnih požara i sl.
  • Za hitne popravke, cijene radova utvrđene su cjenikom radova. Važno je ovdje naglasiti da su cijene radova izražene po jedinici mjere, tj. za m’, m2 , m3 , kom i dr. uključivo potrebno vrijeme za rad, te je time isključena mogućnost otezanja radova i obračuna dužeg vremena provedenog na otklanjanju nedostataka.