Vodovodne instalacije u nekoj građevini služe za dobavu pitke vode zadovoljavajuće kakvoće, uz odgovarajući tlak i u potrebnim količinama do svih mjesta potrošnje: slavina ili raznih uređaja. Uključuju cjevovode, armaturu, trošila i uređaje koji služe prolasku, spremanju, obradi i potrošnji pitke vode. Zahtjevi koji se na njih postavljaju određeni su propisima i normama, a za označavanje pojedinih njezinih dijelova služe grafički simboli.
Za izradu dijelova vodovodnih instalacija smiju se koristiti samo materijali koji nikako ne mogu utjecati na kakvoću vode i njezinu higijensku ispravnost, dok sami dijelovi trebaju biti priznate i potvrđene kakvoće, s trajno vidljivim oznakama proizvoda, njegovih značajki i proizvođača.

Sustavi za pripremu potrošne tople vode služe za zagrijavanje pitke vode i zbog svojih se sličnosti u tehničkom smislu vrlo često promatraju zajedno sa sustavima grijanja, a nerijetko su izvedeni s istim izvorom topline. U njihove se osnovne dijelove ubrajaju odgovarajuće izveden izvor topline, vodovi do trošila (slavina i sl), a često i povratni, odnosno recirkulacijski vodovi te sigurnosni i regulacijski elementi

Sustavi za pripremu potrošne tople vode , odnosno zagrijavanja vode mogu se podijeliti na nekoliko osnovnih načina:
 
  • prema smještaju u odnosu na trošila:
  • lokalni i centralni
  • prema načinu zagrijavanja vode:
  • protočni, kod kojih se voda zagrijava prolaskom kroz izmjenjivač, a izmjena topline započinje s otvaranjem protoka kroz trošilo
  • spremnički (akumulacijske), kod kojih se voda zagrijava prije potrošnje i dok nije potrebna pohranjuje u odgovarajućem spremniku
  • prema izvedbi spremnika