Oštećenje krovnog pokrivača naročito osjećaju stanari gornjih katova zgrade kada u slučaju curenja dolazi do oštećenja stana, namještaja…
Propuštanje krovnog pokrivača dolazi uslijed:
– fizičkog oštećenja
– oluje
– požara
– vijeka trajanja krovnog pokrivača, dotrajalosti

SANACIJA KOSOG KROVA

Sanacija krovnog pokrova počinje pregledom istog i utvrđivanjem mjesta procurivanja. Nakon toga se pristupa sanaciji i to djelomičnoj ili temeljitoj. Djelomična sanacija je moguća ako je uzrok i mjesto procurivanja oko prodora kroz krov, oko krovnih slivnika i sl., gdje se uz manja financijska sredstva može uspješno sanirati procurivanje. Ukoliko je procurivanje krovnog pokrivača na više različitih mjesta nije moguće kvalitetno i sa sigurnošću izvršiti sanaciju krova, te je potrebito izvršiti temeljitu sanaciju cijele krovne plohe. Ova sanacija je u pravilu skupa, ali i trajnija. Kod kosih krovova potrebito je povremeno pregledati krovne plohe i ustanoviti u kojem su stanju, te manja oštećenja sanirati kao i pregledati i očistiti limene žljebove za odvod oborinskih voda s krova. Krov treba držati urednim, a ne kao mjesto za odlaganje nepotrebnih stvari. Od velike važnosti je čišćenje oko slivnika gdje lišće, trava i nečistoće stvaraju male brane i začepljuju odvode. Također je potrebito da se ne dozvoli rast biljaka i trava na krovu, a mogu se kemijski tretirati herbicidima (cidokor i sl.), jer korijenje biljaka uništava hidroizolacijske slojeve i dolazi do procurivanja krova.

Oštećenja krova ukoliko ih ne prouzroči nevrijeme, isprava su mala. Vlažna mjesta na potkrovlju znak su da sa krovom nešto nije u redu. Prvi pregled krova lako mogu izvršiti i sami suvlasnici zgrade. Ako tavan nije zatrpan potrebnim i nepotrebnim stvarima nije teško ustanoviti da li se i gdje kroz kosi krov probila voda. Za kišna vremena lako ćemo uočiti koji napukli crijep ili valovita ploča prokišnjava, no, teže ćemo otkriti mjesto gdje su se odlemile ploče limenog opšava. Iako, kada nam odozgo prokaplje voda, odmah pomislimo na oštećenje krovnog pokrova, uzroci se mogu kriti i u loše izvedenoj limariji, krivom nagibu krovišta, lošem polaganju crijepa ili ploča, skupljenom lišću u olucima, naknadnim prodorima kroz krov (postavljanje antena) i sl.
Troškovi sanacije ovise o opsegu potrebnog posla. Važno je prije svega da li su letve neoštećene ili ih treba zamijeniti (djelomično ili u cijelosti), u kakvom je stanju limarija, opšavi, krovni prozori i sl.
U pravilu sanacija krovova je skupa investicija koja u krajnosti kući daje novu vrijednost. Nije tajna da se kod kupovine stanova u zgradama potencijalni kupci interesiraju i za opće stanje zgrade, te i kvalitetu krova što dakako utječe i na cijenu i na odluku o kupovini stana.

UGROŽENA MJESTA

Kod starih krovova najugroženija su mjesta gdje crjepovi ne prianjaju tijesno uz priključke kao što su ventilacione cijevi, dimnjaci, nadozidi i sl. Također, oštećena žbuka na grebenu i sljemenu može prouzročiti prodiranje vlage, a time i truljenje krovnih letava. Krovne letve koje su istrule zbog napada nametnika ili su u cijelosti polomljene moraju se zamijeniti.
Dok izvana krov oštećuje kiša, nevrijeme, tuča i snijeg, ne odgovarajuća toplinska izolacija, vlaga iz kuhinje i kupaonice koja pravilno ne isparava oštećuje krov iznutra, a to se pogotovo vidi u potkrovnim stanovima. Tome je uglavnom kriva nedovoljno prozračna krovna konstrukcija s premalo elemenata za prozračivanje na krovnoj površini. Tako se događa da tijekom zime prokapa krov koji je ljetni izdržao i najjači pljusak. Topli zrak u prostorijama koje se zagrijavaju pomažu da se otopi snijeg na jednom dijelu krova, dok se na hladnoj strehi snijeg duže zadržava. Prilikom topljenja snijega i ponovnog smrzavanja na strehi se pojavljuju jezerca koja zadržavaju neotopljeni snijeg. Voda će pogotovu ako je krov manjeg nagiba priječi gornji rub crijepa i poteći na tavan. Takav se problem ne bi javljao da je krovište ispravno provjetravano čime bi se osiguralo podjednako topljenje snijega