Legalizacija lođa

Zapad-stan d.o.o. kao Upravitelj zgradama, poziva sve vlasnike i suvlasnike u stambenim zgradama kojima upravljamo da pristupe postupku legalizacije lođa i balkona. Svi nelegalno sagrađeni objekti, rekonstruirani dijelovi postojećih objekata sagrađeni bez akta koji odobravaju građenje ili objekti koji nisu sagrađeni u skladu s tim aktom moraju predati zahtjev za legalizaciju  do 30. lipnja 2013. sukladno Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. 

Za zatvaranje lođa i balkona moralo se i ranije pribaviti odobrenje. Onaj tko je to radio bez odobrenja, u slučaju inspekcijskog nadzora dobio je rješenje o uklanjanju i bio prijavljen sucu za prekršaje. Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisivao je način legalizacije takvih zahvata. Taj je postupak bio složeniji i skuplji od postupka propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Što znači jedina promjena vezana za legalizaciju bespravno zatvorenih lođa i balkona je ta da se danas to može učiniti jednostavnije i jeftinije.”

httpv://www.youtube.com/watch?v=-jLPGotAar8

Zatvaranjem balkona, lođa itd. utječe se na lokacijske uvjete. Gabariti stana više nisu kakvi su planirani projektom na temelju kojega je izdano odobrenje, tj. kvadratura stana u pravilu se ovim zahvatima povećava, te je stoga prije pristupanja zahvatu zatvaranja balkona i lođa potrebno pribaviti izmjenu i dopunu odobrenje, a ako su već izgrađeni potrebno ih je legalizirati,u Ministarstvu graditeljstva kažu i pozivaju sve koji su bez odobrenja učinili ove preinake na svojoj nekretnini da iskoriste pogodnosti koje im daje Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i legaliziraju stanje.

Lođa se, nažalost, bez obzira na svoju veličinu, ako se nalazi u zgradi površine veće od 400 m2, mora u tehničkoj dokumentaciji obrađivati kao složeni objekt. Treba se uključiti statičar, osim toga u dokumentaciji se mora obraditi i cijelo pročelje  zgrade . Cijena izrade dokumentacije je sigurno manja ako se suvlasnici dogovore sa susjedima koji su također izveli prenamjenu lođe te zajedno angažirali arhitekta koji bi radio dokumentaciju za sve . Što se tiče olakšica na koje eventualno možete imati pravo, o njihovu se postojanju trebate informirati u nadležnom lokalnom upravnom tijelu – one nisu definirane zakonom nego ih jedinice lokalne samouprave određuju samostalno.

httpv://youtu.be/cLYyaDcFniQ
Postupak legalizacije detaljno je objašnjen na web stranici Ministarstva graditeljstva.

Ovdje možete pronaći sve pravilnike i zakone koji su vezani uz legalizaciju . Ukratko, dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu ovisi o građevini na kojoj je zahtjev rađen.

Za legalizaciju balkona na zahtjevnoj građevini, a to su sve zgrade veće od 400 m2, radi se arhitektonska snimka samo za stan na kojem se dogodila bespravna dogradnja. Naravno, ovo vrijedi samo u slučaju da je ostatak zgrade legalan. Za legalizaciju takvog zahvata na zahtjevnoj zgradi potrebno je priložiti uvjerenje o mehaničkoj otpornosti jer se često prilikom zatvaranja balkona ili lođe uklanjalo nosive vanjske zidove. Ako je balkon, odnosno lođa zatvorena na manje zahtjevnoj zgradi i dokumentacija je nešto jednostavnija. Naknada i doprinosi se plaćaju za balkon, odnosno lođu, tj. samo za dio koji je nelegalan

Što se rokova za podnošenje zahtjeva tiče, to ovisi o tome vodi li građevinska inspekcija postupak zbog ilegalnog zatvaranja balkona ili ne. “Ukoliko se inspekcijski postupak vodi, zahtjev se može predati do kraja ove godine, tj. do 31. 12. 2012. Za sve ostale rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 30. 6. 2013. godine”, poručuju iz Ministarstva.

U pravilu odobrenje je potrebno za gradnju svake građevine koja služi za smještaj ljudi, životinja ili stvari te za rekonstrukciju, nadogradnju, odnosno dogradnju. Izuzeci, tj. građevine za koje nije potrebno odobrenje pobrojani su Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima. Što je građevina manja, to je dokumentacija manje složena i plaća se manja naknada

A što ako ste mijenjali prozore i vrata?

Mnogi su građani mijenjali prozore i balkonska vrata aluminijskom stolarijom, pa se postavlja pitanje treba li i za to kakva potvrda. U Ministarstvu graditeljstva objašnjavaju da u slučaju zamjene vrata i prozora nije potrebno odobrenje nadležnih tijela, osim u slučaju kad je zgrada zaštićeno kulturno dobro.

Poželjno je zamjenu prozora provesti dogovorno u isto vrijeme i odgovarajućim tipom stolarije. Takvim pristupom čuva se uredan izgled fasade zgrade, što je bitno jer neuredna fasada umanjuje vrijednost nekretnine i nagrđuje izgled naselja te bi suvlasnici zgrade u proces odlučivanja trebali biti uključeni te ovim putem poručujemo da svakako ne kreću u zahvat bez dogovora sa ostalim suvlasnicima.
.
.
PROBLEMI SUVLASNIKA SA LEGALIZACIJOM ( objavljeno 27.05.2013.)

httpv://youtu.be/RJI2zm6T4GE