Pravni poslovi

Upis u zemljišne knjige

Vlasnički list postaje jedini dokumenat kojim će se dokazivati vlasništvo nad nekretninom

Više …

Etažiranje zgrade

Izrada diobenog elaborata prethodi postupku etažiranja zgrade

Više …

Ovršni postupak

Ovršni postupak je nužan radi zaštite većine suvlasnika koji plaćaju pričuvu zgrade

Više …

Promjena vlasništva

Kako izvršiti prijavak promjene vlasništva nad nekretninom

Više …

Kućni red

Brojni problemi nastaju ukoliko Kućnim redom suvlasnici ne odrede pravila ponašanja.

Više …

Zakoni

Ovdje možete pronaći najvažnije zakone vezane uz upravljanje i održavanje zgrada

Više …

Pravni poslovi baza su za učinkovito upravljanje a samim time i održavanje stambenih i poslovnih zgrada. Zahvaljujući kvalitetno pripremljenim Međuvlasničkim ugovorom te Ugovorom o upravljanju, izbjegavaju se nepotrebni sukobi između suvlasnika , što u konačnici dovodi do redovitih uplata na račun pričuve, čime se osiguravaju sredstva za redovno održavanje zgrade.
Temeljem predočenog izvještaja financijske službe o dugovanju za pričuvu pojedinih suvlasnika, dužnicima na uplatnici dostavljamo obavijest o dospjelom dugu, opomenu pred utuženje, odnosno pred postupak ovrhe za naplatu duga. U slučaju da se dužnik ne odazove, odnosno u danom roku ne podmiri obvezu, upravitelj u ime i za račun ostalih suvlasnika, pokreće postupak naplate putem javnog bilježnika a u slučaju prigovora na ovrhu, nadležnog suda.

U bitnome, tužitelji u postupku naplate putem suda su svi ostali suvlasnici, osim tuženoga.

Zapad-stan kao upravitelj, u ime i za račun suvlasnika može pokrenuti ovršni postupak prisilne naplate dugovanja bez ikakve naknade za taj posao. Ovršni postupak se pokreće prijedlogom ovrhovoditelja – suvlasnika zgrade. Troškove postupka u vezi određivanja i provedbe ovrhe snosi ovrhovoditelj. Postupak ovrhe smatra se završenim pravomoćnošću odluke o odbacivanju ili odbijanju ovršnog prijedloga, provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava ili obustavom ovrhe.

Upravo Vašim redovitim uplatama, redovitom kontrolom uplata zajedničke pričuve i pravodobnim reagiranjem na opomene, izbjegnut ćete troškove ovršnog postupka.

Upravitelj je nalogoprimac suvlasnika, pa se glede njegovih prava i dužnosti primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu.