Nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pristupilo se izradi pravilnika koji uređuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom zemljišnom knjigom. Taj pravilnik objavljen je u NN broj 60/2010. od 13.5.2010

ŠTO JE POTREBNO PRILOŽITI

Prilikom podnošenja prijedloga potrebno je priložiti:
•dokaz da je utvrđena građevna čestica, (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine – parcelacija zemljišta)
•izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana)
•u slučaju ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice, potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice
•ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi, odgovarajući geodetski elaborat – Usklađenje katastra i gruntovnice
•međuvlasnički ugovor ili ispravu u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na istima koju sačini upravitelj
•podatke o podulošcima iz knjige položenih ugovora (KPU)
•ispravu na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis

PREDMET POSTUPKA POVEZIVANJA

 

Predmet postupka povezivanja je:

  • upis katastarske čestice
  • upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni (etažni) dijelovi
  • upis posebnih (etažnih) dijelova nekretnina
  • upis prava vlasništva koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripacima
  • upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama
  • upis posebnih dijelova vraćenih ranijim vlasnicima po odredbama posebnog zakona
TKO POKREĆE POSTUPAK POVEZIVANJA

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dužan je pokrenuti upravitelj nekretnine i u njemu sudjelovati u ime svih suvlasnika, u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09).
Postupak povezivanja pokreće se pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.
Postupak povezivanja može pokrenuti i bilo koji od suvlasnika nekretnine na kojoj postoji vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, pri čemu je u takvom slučaju upravitelj dužan sudjelovati u postupku. Za zgradu u kojoj nije postavljen upravitelj, postupak povezivanja pokrenut će i u njemu sudjelovati vlasnici posebnih dijelova nekretnine

TKO SNOSI TROŠKOVE

Troškove koji nastaju u postupku snose suvlasnici nekretnine
Troškovi se mogu podmiriti i iz akumuliranih sredstava pričuve
Ukoliko na računu pričuve nema dovoljno sredstava , suvlasnici su ih dužni osigurati kroz povećanje pričuve

OBAVIJEST SUVLASNICIMA O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS ZGRADE ,GRAĐEVINSKE ČESTICE, STANOVA,POSLOVNIH PROSTORA I GARAŽA U ZEMLJIŠNE KNJIGE
( SAMO ZA ONE ZGRADE POD UPRAVOM ZAPAD-STANAKOJE JOŠ NISU UPISANE U ZEMLJIŠNE KNJIGE ! )

Poštovani,

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br.153/2009) koji je stupio na snagu 29.12.2009.g. upravitelj je prema članku 1. navedenog Zakona dužan “pokrenuti sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama” i to u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona tj. do 29.12.2012.g.

To znači da je upravitelj dobio zakonske ovlasti zastupati Vas suvlasnike u postupku upisa vaše zgrade i zemljišta koji pripada vašoj zgradi pred zemljišnoknjižnim sudom.

Na snagu je stupio 21. 05.2010.g. i Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora (Narodne novine br.60/2010) kojim se uređuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige.

Prema dosadašnjim zakonima ,ako zgrada i čestica nije bila upisana u zemljišne knjige ,stanovi kao posebni dijelovi zgrade nisu se mogli upisati u zemljišne knjige već samo u knjigu položenih ugovora.

U knjigu položenih ugovora nisu se mogle upisati garaže i poslovni prostori pa vlasnici tih prostora nisu imali vlasnički list za dokazivanje svojeg vlasništva osim kupoprodajnog ugovora.

Odredbama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora propisan je postupak upisa čestica i građevina sagrađenih na njima koje se sastoje od jednog ili više posebnih dijelova. Za zgrade koje su sagrađene do 01.01.1997.g. za upis zgrade u zemljišne knjige više nije potrebno priložiti i elaborat o etažiranju.

Vlasnici stanova koji su se već upisali svoje stanove u knjigu položenih ugovora,prema navedenom Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora ne moraju dostavljati nikakvu dokumentaciju upravitelju, jer će upravitelj zatražiti temeljem izvoda iz knjige položenih ugovora, njihov upis u zemljišne knjige odnosno povezivanje knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama.

Prije pokretanja postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora odnosno podnošenja prijedloga, upravitelj mora prikupiti i određene priloge i to:

1. dokaz da je utvrđena građevna čestica, (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine);
2. izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana);
3. u slučaju ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice, potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice;
4. ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi, odgovarajući geodetski elaborat;
5. međuvlasnički ugovor iz članka 375. ZV, tamo gdje postoji ili ispravu u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na istima koju sačini upravitelj, kao i druge isprave koje opravdavaju prijedlog;
6. podatke o podulošc ima iz KPU;
7. ispravu na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis.

Svi troškovi vezano za provedbu ovog postupka platit će se iz sredstava zajedničke pričuve i to po obavljenoj radnji prema troškovniku.
Nakon provedenih svih potrebnih radnji za upis u zemljišne knjige i izvršenog upisa, sačinit će se rekapitulacija svih nastalih troškova i o tome će biti upoznati predstavnici suvlasnika a i svaki suvlasnik putem online izvješta ( šifra troška UZUZK)

U slučaju da zgrada na računu zajedničke pričuve neće imati dovoljno sredstava za plaćanje troškova upisa i redovnog održavanje zgrade,suvlasnici će morati donijeti odluku o povećanju pričuve kako bi se postupak upisa u zemljišne knjige mogao u cijelost provesti prema navedenom Zakonu i Pravilniku,a što je u interesu i Vas vlasnika.

Pozivamo sve vlasnike stanova,garaža i poslovnih prostora koji nisu upisani u knjige položenih ugovora da upravitelju dostave vlasničku dokumentaciju i to:

1. Original ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika kupoprodajnog ugovora na kojem je mora biti ovjeren potpis prodavatelja od javnog bilježnika ili ostale isprave temeljem kojih je stečeno vlasništvo posebnog dijela u originalu ili ovjerenoj preslici (rješenje o nasljeđivanju,darovni ugovor,sudska presuda i sl.)

2. Slijed svih kupoprodajnih ugovora ili isprava temeljem kojih je stečeno vlasništvo, ako niste prvi vlasnik ,a koji moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici sa ovjerom potpisa prodavatelja na svakom kupoprodajnom ugovoru

3. Tabularnu izjavu

4. Osobni identifikacijski broj OIB

Za ovjeru potpisa prodavatelja na kupoprodajnom ugovoru vlasnik mora stupiti u kontakt sa prodavateljem koji mora kod javnog bilježnika ovjeriti svoj potpis.
Suvlasnici koji su predali zahtjev za upis u knjigu položenih ugovora ,a koji još nije riješen od strane zemljišnoknjižnog suda i izvršen upis stana u knjigu položenih ugovora, moraju upravitelju dostaviti urudžbeni broj pod kojim se predmet vodi u zemljišnoknjižnom sudu.

Navedenu dokumentaciju morate dostaviti upravitelju poštom ili osobno na adresu Ante Topića Mimare 61b (pon.-pet. od 9,00 do 15,00 sati)

Suvlasnici koji su već upisali svoju nekretninu – stan u knjigu položenih ugovora ne moraju dostavljati nikakvu dokumentaciju upravitelju budući je upravitelj zatražio od Općinskog građanskog suda – Zemljišnoknjižni odjel, izvatke iz knjige položenih ugovora.

Nakon predaje prijedloga za upis u zemljišne knjige ,zemljišnoknjižni sud mora zakazati raspravu u roku od 60 dana,a na koju će biti pozvani i vlasnici posebnih dijelova koji nisu upisani u knjigu položenih ugovora odnosno koji nisu do sada predali potrebnu dokumentaciju za upis zemljišnoknjižnom sudu. U slučaju da sud ne može utvrditi tko je osoba za koju se može smatrati da ima pravo vlasništva na posebnom dijelu,kao vlasnik upisat će se Republika Hrvatska.

Budući da upravitelj mora dostaviti uz prijedlog za upis zemljišnoknjižnom sudu i ispravu u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine (stanovi,garaže,poslovni prostori ) i nositelj prava na istim,Vaš predstavnik izvršit će provjeru naše evidencije te će po potrebi stupiti u kontakt sa Vama radi provjere točnosti podataka i to: ime i prezime vlasnika, OIB .

Ako suvlasnici ne dostave traženu dokumentaciju, upravitelj Zapad-stan d.o.o. podnijet će prijedlog za upis zemljišnoknjižnom sudu sa dokumentacijom koja mu je dostavljena u roku,a vlasnik će morati sam istu dostaviti sudu i preuzeti odgovornost za upis vlasništva u zemljišne knjige ili rizik da se kao vlasnik njegovog posebnog dijela upiše Republika Hrvatska.