M-bus (” Meter -Bus ) evropski je standard za daljinsko očitanje mjerila potrošnje i to za različite senzore i krajnje uređaje (voda, struja, plin, grijanje itd.).

Očitavanje vodomjera može se izvoditi na više različitih načina, počevšiod konvencionalne metode, pa do prilagođavanja za daljinsko očitavanje svih pojedinačnih vrijednosti. U posljednje vrijeme došlo je do povećanja tehničkog razvoja mjerila potrošnje uz značajnu pomoć M-bus-a. Sistem M-bus upotrebljava se za očitavanje vodomjera sa jedne točke, tj. na područjima gdje se nalazi veća količina vodomjera na manjem prostoru.

Za stavljanje sistema u upotrebu potrebni su vodomjeri sa impulsima ili sa već ugrađenim M-bus registrima i M-bus stanice sa ili bez pretvarača impulsa, modemi, radijski odašiljači, prijemnici i druga oprema, zavisno od toga za koji se nivo automatizacije odlučimo.

Nabrojat ćemo neke bitne karakteristike ovog uređaja u pogledu njegove efikasnosti: podaci se očitavaju elektronski, samo sa jednim kablom koji vodi u centralnu sabirnicu (M-Bus centralu). Može se povezati više mjerila, brojači se pojedinačno adresiraju. Osim što su podaci raspoloživi u centralnoj sabirnoj stanici na kojoj se ostvaruje proces očitanja, moguće je ostvariti i proces daljinskog očitavanja vodomjera, ugradnjom
odgovarajućeg modema i korištenje telefonskih instalacija.

Prednosti ovog sistema, između ostalog, u tome su što je: očitanje brzo i bez greške, podaci se prezentiraju u elektronskom čitljivom formatu i mogu se dalje obrađivati, daljinsko očitanje smanjuje troškove očitanja, sprječava nepotrebne ulaske u privatne prostorije stanovnika, a dozvoljava lociranje brojača na nedostupnom mjestu. Ovaj način u znatnoj mjeri smanjuje troškove kompletnog sistema mjerenja.
Standardizacijom M-Bus sistema postignuto je da se mogu koristiti uređaji različitih proizvođača. Time su korisnici slobodni u izboru proizvođača. Daljnjim razvojem M-bus sistema došlo je do unapređivanja ovog uređaja, kako u pogledu ekonomskog, tako i tehničkog aspekta što se prvenstveno ogleda u sljedećem: veći broj krajnjih uređaja, mogućnost proširenja kompletne mreže, fizička otpornost, smanjenje troškova, veća brzina prijenosa podataka.

Usvajanjem društvenih propisa i normi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite potrošača, sistem individualnog mjerenja potrošnje vode postao je obavezujući.

Na temelju odredbe članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05), odredbe članka 23. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 96/03), odredbe članka 36. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te odredbe članka 14. Izjave trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Odluke o ovlastima za donošenje i potpisivanje ugovora, akata i dokumentacije Društva, broj O-117/06 od 17.2.2006. i Odluke broj 0-204/06., direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., donosi OPĆE I TEHNIČKE UVJETE za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda