Budući da su pojedini suvlasnici zgrada kojima upravljamo zatražili pojedinačnu informaciju i iskazali spremnost da financiraju ugradnju sekundarnih brojila ,a na nekim zgradama je čak bila i prezentacija od strane dobavljača, ovim putem , kao Upravitelj zgrade, želimo svima pojasniti sve činjenice koje suvlasnici trebaju znati u svezi ugradnje kontrolnih, odnosno sekundarnih vodomjera, budući da tvrtke koje nude ugradnju sekundarnih mjerila često nepotpuno informiraju suvlasnike i na određeni način ne prikazuju sve troškove koji proizlaze iz ugradnje sekundarnih brojila.
O tehničkim karakteristikama i mogućnostima sekundarnih vodomjera informaciju možete dobiti kod proizvođača prisutnih na našem tržištu.

Trenutno se cijena utrošene vode za svaki stan izračunava na način da se ukupna potrošnja vode u ulazu, odnosno zgradi dijeli sa brojem stanara. Uvođenjem sekundarnih vodomjera naplata vode bila bi
pravednija jer bi vlasnici stanova plaćali stvarno potrošenu vodu. Da bi se to ostvarilo , svaki stan trebao bi imati ugrađen svoj sekundarni vodomjer koji bi mjerio potrošnju vode u tom stanu) uz uvijet mogućnosti digitalnog očitanja na daljinu kako se ne bi trebalo ulaziti u stanove radi pojedinačnog vizualnog očitanja.

Prema OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda
Vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe, vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima ugrađenim neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila. Vodomjerno okno (diovodovodnog priključka) izvodi se na javnoj površini (nogostupu, zelenoj površini ili kolniku) u neposrednoj blizini sustava javne vodoopskrbe.Vodovodni je priključak vlasništvo korisnika usluge vodoopskrbe, a održava ga isporučitelj usluge.

 

GLAVNI VODOMJER je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za cijeli ulaz zgrade. Za redovno ispitivanje, održavanje, očitavanje i baždarenje glavnog vodomjera zadužen je isporučitelj usluge Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. , a o čemu dostavlja podatak korisniku usluge.
SEKUNDARNI VODOMJER je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za pojedini stan ili poslovni prostor i sastoji se od vodomjera, modula koji odašillje očitano stanje putem radio veze do centralne jedinice

Očitavanje sekundarnih vodomjera vrši se pomoću radio uređaja koji je postavljaju u stambenoj zgradi, te prima stanje svakog vodomjera koji se nalazi u stanu pomoću radio modula koji je ugrađen na mjerilu i tako komunicira sa radio stanicom. Djelatnik tvrtke, sa kojom se sklapa Ugovor o održavanju i očitanju brojila ( cca 5-15 kn po stanu ) ispred objekta odgovarajućim uređajem (belboksom) „pozove“ sve vodomjere u objektu te dobije podatke o stvarnoj potrošnji vode. Tako očitane podatke dostavljaju Vodoopskrbi i odvodnji krajem mjeseca , a temeljem tih podataka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. dostavlja račun za utrošenu vodusvakom vlasniku.
 
Postoji mogućnost ugradnje sustava koji putem GSM mreže dostavlja očitane podatke tvrtki sa kojom je sklopljen ugovor o održavanju i očitanju, i očita objekt iz ureda a onda naplata očitanja povoljnija jer se investiralo u koncentrator-radio stanica-potrebno napajanje 220v sa zajedničke potrošnje struje obično je to stubište).Mjesečno se dolazi svakog zadnjeg datuma u mjesecu i skidaju se podatci koji su zaprimljeni taj tekući mjesec.
Pored ugradnje sa koncentratorom signala (sabirne jedinie) mogu se ugraditi i vodomjeri za koje nije potreban koncentrator signala .U tom slučaju prilikom očitanje vodomjera sve se obavlja daljinski preko ručnog terminala . Na svakom vodomjeru ugrađen je radio modul koji pohranjuje podatke o potrošnji. U trenutku očitanja operater bežičnim putem povezuje ručni terminal sa radio modulom, očitava podatke o potrošnji i pohranjuje ih te temeljem njih distributer vrši slanje računa.
U slučaju ako postoji razlika između ukupne potrošnje svih stanova i poslovnih prostora (koji se očitavaju pomoću radio modula) i stanja glavnog vodomjera zgrade onda se ta razlika dijeli po domaćinstvima sukladno broju članova pojedinog domaćinstva (ona se dijeli po Anexu međuvlasničkog ugovora koji se mora definirati).
Nažalost u stambenim zgradama izgrađenim prije 2006. (od kad je ugradnja sekundarnih vodomjera postala zakonska obaveza Investitora koji gradi novu zgradu) , najčešće je vodovodna instalacija izvedena tako da u stanu nije dovoljno postaviti dva sekundarna vodomjera ( jedan za hladnu a drugi za toplu vodu ) već je zbog posebnih vodovodnih vertikala za kuhinje , za kupaone potrebno ugraditi onoliko vodomjera koliko ima izljeva u stanu ( dva na kadi , dva na umivaoniku , dva u kuhinji , jedan za wc kotlić i sl.) čime se trošak ugradnje višestruko povećava (kriteri svi potrošači preko mjernog mjesta za svaku zasebnu stambenu jedinicu).
 
Također suvlasnici najčešće nisu dovoljno informirani o SVIM sekundarnim troškovima koji se pojavljuju NAKON ugradnje, a nužni su da bi cijeli sustav ispravno funkcionirao u eksploataciji, pa tako treba voditi računa o slijedećim DODATNIM troškovima koji će nastati:
 
  • troškovi mjesečnog očitanja potrošnje od strane treće tvrtke čiji obračun priznaje Vodoopskrba i odvodnja a iznose od 5-15 kn mjesečno po stanu
  • popravci mogućih oštečenja na keramici prilikom ugradnje sekundarnog brojila
  • održavanje elektronike na stubištu za bežičnu dojavu informacija o izmjerenoj potrošnji
  • zamjena ili popravci neispravnih elektronskih uređaja za prihvat podataka istekom garancije
  • baždarenje brojila u propisanim razmacima
  • zamjena ili popravci neispravnog sekundarnog vodomjera istekom garancije
  • zamjena baterije u modulu koja služi za očitanje vodomjera.

POSTUPAK UGRADNJE SEKUNDARNIH VODOMJERA

Odluka o uvođenju sekundarnih vodomjera

Nakon prikupljanja ponuda za ugradnju sekundarnih vodomjera suvlasnici potpisuju odluku o uvođenju individualnih vodomjera

Zahtjev za zamjenom glavnog vodomjera

Predstavnik suvlasnika potpisuje Zahtjev za izmjenom glavnog vodomjera IMPULSNIM vodomjerom i dostavlja ga Zagrebačkom holdingu- Podružnici vodoopskrba i odvodnja

Anex Međuvlasničkog ugovora

Suvlasnici sklapaju Anex međuvlasničkog ugovora

Ugovor o očitanju vodomjera

Suvlasnici sklapaju Ugovor o očitanju vodomjera

Ugradnja vodomjera

Ugradnja vodomjera u podžbuknoj i nadžbuknoj varijanti