Održavanje ravnog krova bitni je aspekt trajnosti krova i zgrade. Održavanju ravnog krova, a posebno održavanju hidroizolacijske zaštite treba prići odmah početkom eksploatacije ravnog krova i zgrade. Razlog tome je da se uklone eventualni skriveni nedostaci koji su se dogodili u tijeku izvođenja radova, a tijekom eksploatacije pojavili. Odmah po pojavi treba otkloniti mjestimično nastale deformacije i oštećenja.

U postupku održavanja ravnog krova bitni elementi o kojima treba voditi računa su:
-da se ne opterećuje krovna ploha, odnosno hidroizolacijska zaštita nepredviđenim naknadnim opterećenjima
-da se ne oštećuje i probija hidroizolacijska zaštita
-da se krov ne koristi za namjene za koje nije predviđen (sušenje rublja, sunčanje ljeti)
-da se čiste slivnici i uvale (od lišća, papira, vrećica)
-kod čišćenja velikog snijega da se ne ošteti hidroizolacijska zaštita
Navedeni postupci i radnje mogu se i trebaju izvoditi samo uz znanje i u prisutnosti stručne osobe koja zna ocijeniti i odlučiti o radnjama koje se namjeravaju, odnosno koje se poduzimaju na krovu.

U održavanje ravnog krova spadaju i sitniji popravci na krovu. Takve popravke treba izvesti odmah nakon što su zamijećeni. Ako se isti što prije, tj. odmah ne uklone mogu izazvati nove veće deformacije i oštećenja. Tada će njihovo otklanjanje biti većeg opsega i fizičkog i financijskog.

Takvi manji popravci koje treba odmah izvesti su:

-popravak odvojenih mjesta kita na okapnim limovima
-popravak eventualnih oštećenja od vjetra na okapnim limovima
-popravak ispusnih rešaka između ploča
-ako je vjetar pomaknuo sloj šljunka treba ga ponovo razastrti
-ako se laka zaštita na neprohodnim krovovima sprala ili osipala, površinu ponovo obojiti odgovarajućom bojom za krovove

Osim navedenih treba obavljati i druge manje popravke koji imaju za cilj da produže trajnost hidroizolacijske zaštite i ravnog krova. Sve te radove treba izvoditi stručni izvoditelj specijaliziran za tu vrstu radova. Na ravnom krovu treba obavljati redoviti pregled dva puta godišnje. Na taj način i za duže vrijeme spriječiti će se nastojanje daljnjih neželjenih i štetnih pojava.

PRISTUP SANACIJI RAVNOG KROVA

Ravni krovovi i njihove sanacije česta su tema u stručnim krugovima, ali i šire. Ide se čak tako daleko da se zbog učestalih sanacija predlažu zabrane izgradnje ravnih krovova, odnosno da se ravni krovovi saniraju izvedbom kosih krovova iznad njih. Činjenica jest da vrlo često uočavamo da se sanacijski radovi izvode na krovovima, koji su tek nedavno sanirani. Postavlja se pitanje, što je tome uzrok, imajući u vidu činjenicu da danas raspolažemo s vrlo kvalitetnim hidroizolacijskim materijalima. Ima više mogućih odgovora o “krivcima” za takvo stanje, ali ono što je uočeno tijekom višegodišnjeg iskustva na sanacijama ravnih krovova je to, da se ta problematika nigdje sustavno ne tretira, odnosno da ne postoji jedan sustavni pristup toj problematici.