​Na stambenim zgradama  se izvode redoviti servisi, pregledi instalacija, opreme i uređaja na zgradi.

Također ulaskom u europsku uniju zakonima su propisani i energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada-

U redovite servise i preglede ubrajamo

Atesti dizala

Obaveznu godišnju kontrolu provodi Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta . Po obavljenoj kontroli, ZIK izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala.

Ispitivanje protupožarne opreme

U stambenim zgradama koje imaju ugrađenu hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje, ta mreža mora biti ispravna i u funkciji i mora se ispitivati jednom godišnje od strane ovlaštene ustanove. U objekte se moraju postavljati vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Ispitivanje gromobrana

Ispitivanje gromobranske instalacije predviđeno je pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima, a njime je predviđeno da se ispitivanje mora obaviti: nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta koji se štiti gromobranskom instalacijom nakon popravaka ili prepravaka gromobranske instalacije nakon udara groma u instalaciju ili objekt u redovnim vremenskim razmacima koja ovise o vrsti objekta

Ispitivanje plinske instalacije

Ispitivanje postojećih unutarnjih plinskih instalacija nužno je zbog same sigurnosti korisnika. Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći: Objekt za stanovanje – najmanje jednom u 10 godina (obično prilikom zamjene plinomjera) Pravne i fizičke osobe koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili tehnološkom procesu – najmanje jednom u 5 godina Zgrade u kojima postoji kotlovnica – jednom godišnje Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Plinara, dok popravke i preinake plinske instalacije obavljaju ovlašteni izvoditelji plinskih instalacija i ovlašteni serviseri. Uz zapisnik o ispitivanju plinske instalacije, koji izdaje Plinara, potrebno je imati i pozitivan atest ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti dimnjaka te potvrdu ovlaštenog servisera o servisiranoj plinskoj napravi.

Ovdje je potrebno naglasiti da se ovi radovi izvode kao zakonska obveza te da neizvršavanje istih povlači mogućnost izricanja novčane kazne.

Ukratko ako su uređaji i instalacije ispravni i funkcioniraju upravo je to posljedica redovitog održavanja. Ako se od nas kao upravitelja zgrade izričito zahtjeva slabije održavanje, manje pregleda, tada može doći do većih kvarova i to u vrijeme kada se najmanje nadamo.

Periodični pregled (godišnji pregled) i Kontrolno ispitivanje obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja po nalogu upravitelja.Troškovi nastali otklanjanjem nedostataka uočenih redovnim pregledom, kao i troškovi periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve.