ugovoropotrosnjite

HEP-Toplinarstvo d.o.o. početkom kolovoza 2014. započelo je dostavu dokumentacije potrebne za odabir KUPCA toplinske energije i sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije svim ovlaštenim predstavnicima .

Na tribini u organizaciji Zapad-stana direktor društva gospodin Robert Krklec održao je predavanje na temu “Kupac toplinske energije”

Video zapis predavanja možete pogledati OVDJE

hep

 

Poštovani,

u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14), KRAJNJI KUPCI toplinske energije spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije obvezni su odabrati KUPCA toplinske energije i s njime, putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika, sklopiti Ugovor o potrošnji toplinske energije. Navedeni Ugovortreba biti sklopljen do 01.09.2014., kako bi od početka ogrjevne sezone 2014./2015. tržište toplinske energije počelo funkcionirati u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije preduvjet je za nastavak isporuke toplinske energije KRAJNJIM KUPCIMA u Vašoi zgradi/građevini u sljedećoj ogrjevnoj sezoni.

KUPAC toplinske energije je pravna ili fizička osoba koja će temeljem sklopljenog Ugovora o potrošnji toplinske energije za KRAJNJE KUPCE obavljati sljedeće aktivnosti:

 • proizvoditi toplinsku  energiju  u  kotlovnici  ili  kupovati toplinsku  energiju  od  opskrbljivača
  toplinskom energijom (ovisno o tipu toplinskog sustava)
 • raspodjeljivati i obračunavati troškove toplinske energije te ispostavljati račune za toplinsku
  energiju
 • stručno upravljati, rukovati i održavati toplinsku podstanicu.

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., koje za Vašu zgradu/građevinu niz godina obavlja djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, od listopada 2013. registrirano je kao KUPAC toplinske energije i upisano je u Registar KUPACA toplinske energije koji je objavljen na web stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) www.hera.hr, te ga možete odabrati da za Vas obavlja ovu djelatnost.

 

Koje su prednosti odabira HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. kao KUPCAtoplinske energije?

 • potpuna usluga, čiji je obuhvat specificiran u Ponudi za obavljanje djelatnosti kupca toplinske
  energije (dalje u tekstu: Ponuda), a koja se nalazi u prilogu ovog dopisa
 • dugogodišnje iskustvo i znanje u upravljanju i održavanju toplinskih postrojenja
 • visoka razina kvalitete usluge
 • tehnička i kadrovska opremljenost
 • kapaciteti za investiranje u nove tehnologije i razvoj sustava
 • dežurne službe za prijavu tehničkih kvarova na raspolaganju od 0 do 24 sata.

Odabir HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. kao KUPCA toplinske energije i sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije s nama, praktički neće utjecati na Vaše troškove toplinske energije u odnosu na sadašnje, obzirom da su troškovi za djelatnost kupca toplinske energije trenutno sadržani u važećoj cijeni toplinske energije zajedno s troškovima proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Naknada po kojoj će HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za Vašu zgradu/građevinu obavljati djelatnost kupca specificirana je u Ponudi.

Zakon o tržištu toplinske energije i Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (NN 35/14) propisuju postupak za uspostavljanje ugovornih odnosa između KRAJNJIH KUPACA i KUPCA toplinske energije. U skladu s navedenim, postupak za uspostavljanje ugovomih odnosa između KRAJNJIH KUPACA u Vašoj zgradi/građevini i HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. je sljedeći:

1.   PREDSTAVNIK SUVLASNIKA OD HEP-TOPUNARSTVA d.o.o. DOBIVA DOPIS I DOKUMENTACIJU
POTREBNU ZA SKLAPANJE UGOVORA O POTROŠNJI TOPLINSKE ENERGUE

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Vama, kao predstavniku suvlasnika, dostavlja ovaj dopis u prilogu kojeg se nalazi popratna dokumentacija potrebna za uspostavljanje novih ugovornih odnosa. Ukoliko osim Vas postoji više ovlaštenih predstavnika suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, dopis i popratnu dokumentaciju trebate dostaviti i njima, budući da se odluka o odabiru  KUPCA toplinske energije donosi  isključivo većinom  glasova  suvlasnika spojenih  na zajedničko mjerilo toplinske energije. Kako bismo Vam olakšali postupak donošenja odluke o odabiru kupca, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. je pripremilo Obavijest KRAJNJIM KUPCIMA toplinske energije (nalazi se u prilogu ovog dopisa) koju možete istaknuti na svim oglasnim pločama zgrade/građevine kako bi Vaši suvlasnici bili što bolje informirani o postupku odabira KUPCAtoplinske energije.

2.    KRAJNJI KUPCI TOPLINSKE ENERGIJE POTPISUJU ODLUKU O SKLAPANJU UGOVORA O POTROŠNJI
TOPLINSKE    ENERGIJE    S    HEP-TOPLINARSTVOM    d.o.o.    I    DAJU    OVLAST    ODABRANOM
PREDSTAVNIKU SUVLASNIKAZA POTPISIVANJE NAVEDENOG UGOVORA

KRAJNJI KUPCI spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije potpisuju Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. (nalazi se u prilogu ovog dopisa). U ovoj Odluci KRAJNJI KUPCI daju ovlast imenovanom predstavniku ili predstavnicima, ukoliko ih je više, da u njihovo ime sklopi Ugovor o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. te da ih predstavlja u svim međusobnim odnosima s HEP-TOPUNARSTVOM d.o.o. Predstavnik suvlasnika kojem KRAJNJI KUPCI u Odluci daju ovlaštenje za navedene poslove može, ali i ne mora biti, ista osoba koja je trenutni predstavnik suvlasnika zgrade/građevine.

Odluka o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije donosi se na način da KRAJNJI KUPCI provjere svoje podatke navedene  u  priloženoj tablici,  upišu  svoj  OIB i ostale podatke koji nedostaju (npr. adresa slanja računa i površina stambenog/poslovnog prostora) te se potpišu na predviđeno mjesto u tablici. Kako bi ova Odluka bila pravovaljana, mora je potpisati većina KRAJNJIH KUPACA spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa prema suvlasničkim udjelima, a ne po broju suvlasnika. Odluka je važeća ako ukupna površina stambenih i poslovnih prostora suvlasnika koji su istu potpisali predstavlja više od 50% ukupne površine svih stambenih i poslovnih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

Ukoliko ste već prikupili potpise većine suvlasnika kojima odabirete HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. kao KUPCA toplinske energije, na obrascu koji ste sami sastavili ili ste ga dobili od Vašeg upravitelja zgrade, ne trebate ponovno prikupljati potpise na obrascu Odluke o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije, koji Vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa. Neophodno je  da  obrazac  na  kojem  se  nalaze  potpisi  većine  suvlasnika  kojima  se  HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. odabire za KUPCA toplinske energije ovjeri ovlašteni predstavnik suvlasnika te da isti bude priložen u kuverti uz ostalu dokumentaciju koju ćete vraćati HEP-TOPLINARSTVU d.o.o.

3.    OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA OVJERAVA UGOVOR O POTROŠNJI TOPUNSKE ENERGIJE

Ukoliko je Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. potpisala većina suvlasnika po suvlasničkim udjelima, predstavnik, kojeg su suvlasnici ovlastili u navedenoj Odluci, ovjerava dva (2) primjerka Ugovora o potrošnji toplinske energije. Ako su suvlasnici spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije ovlastili više predstavnika, svaki od njih ovjerava oba primjerka Ugovora.

4.   OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA PROVJERAVA I AŽURIRA POPIS KRAJNJIH KUPACA

Ovlašteni predstavnik suvlasnika provjerava i po potrebi ažurira Popis KRAJNJIH KUPACA s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju, koji dostavljamo u prilogu ovog dopisa. Točnost podataka navedenih u ovom Popisu je vrlo važna za izdavanje računa za toplinsku energiju.

5.    OVLAŠTENI    PREDSTAVNIK    SUVLASNIKA   ŠALJE    HEP-TOPLINARSTVU    D.O.O.    OVJERENU    I
AŽURIRANU DOKUMENTACIJU

Ovlašteni predstavnik suvlasnika u kuverti, za koju nije potrebno platiti poštarinu, a koju dostavljamo u prilogu ovog dopisa, vraća na našu adresu ovjerenu Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s pripadajućom tablicom, ovjerena dva (2) primjerka Ugovora o potrošnji toplinske energije i ažurirani Popis KRAJNJIH KUPACA s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

6.    HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. PROVJERAVA DOKUMENTACIJU, OVJERAVA UGOVOR O POTROŠNJI
TOPLINSKE ENERGIJE I ŠAUE GA OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. zaprima i obrađuje dokumentaciju te ukoliko je ista potpuna i pravovaljana, ovjerava Ugovor o potrošnji toplinske energije i ovlaštenom predstavniku suvlasnika dostavija njegov primjerak.

7.    UGOVOR O POTROŠNJI TOPLINSKE ENERGIJE JE SKLOPLJEN I POČINJE NJEGOVA PRIMJENA

Danom ovjere Ugovora o potrošnji toplinske energije od strane ovlaštenog/ih predstavnika suvlasnika i HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., Ugovor se smatra sklopljenim sa svim KRAJNJIM KUPCIMA, odnosno suvlasnicima zgrade/građevine spojenim na zajedničko mjerilo toplinske energije.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam svu potrebnu dokumentaciju za sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije između KRAJNJIH KUPACA i HEP-TOPUNARSTVAd.o.o. koja obuhvaća:

 • Ponudu HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije s popisom i
  cijenom usluga u sklopu ove djelatnosti
 • Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM
  d.o.o.
 • Prijedlog Ugovora o potrošnji toplinske energije (dva (2) primjerka)
  • Popis   KRAJNJIH   KUPACA   s   podacima   b   njihovim   samostalnim   uporabnim   cjelinama   i
   parametrima za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  • Obavijest KRAJNJIM KUPCIMA toplinske energije za oglasnu ploču
  • Kuvertu s plaćenim odgovorom.

Napominjemo da se Ugovor o potrošnji toplinske energije, koji smo Vam dostavili, razlikuje od ugovora koji KRAJNJI KUPCI toptinske energije potpisuju s tvrtkom koju odaberu za ugradnju razdjelnika topline, termostatskih radijatorskih ventila i prateće opreme (frekventno reguliranih pumpi, opreme za balansiranje sustava i dr.).

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. razmatra mogućnost aktivnog sudjelovanja u procesu ugradnje navedenih uređaja za one KRAJNJE KUPCE koji ga odaberu za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije, Ukoliko donesemo poslovnu odluku o pružanju ove usluge, naknadno ćemo Vas o istom obavijestiti pisanim putem.

Za sva dodatna pitanja vezana na sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije, možete nas kontaktirati:

 • pisanim putem na adresu HEP-TOPUNARSTVO d.o.o., Miševečka 15a, 10000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte toplinarstvo@hep.hr
 • putem telefona: 01/6009 511 i 01/6009 602 (od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:30 sati).

Unaprijed Vam zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te se nadamo nastavku uspješne međusobne suradnje.